สจล.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policyประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดี เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy พร้อมรับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร KMITL-ITA AWARD 2022 ซึ่งเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 จากคมสัน มาลีสี รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นผู้มอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์