โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมศึกษาดูงานวิศวลาดกระบัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกคณะที่ชอบ เส้นทางที่ใช่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานบรรยากาศการเรียนการสอน ของน้องๆนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมโยธา

และได้รับเกียรติจากดร.กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ รักษาการแทนรองคณบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำแนวทางการเข้าศึกษา พร้อมด้วยผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี ผู้อำนวยการSIIE และอาจารย์วิบูลย์ พร้อมพานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.6312336392110748