ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พชรพล ตัณฑวิรุฬห์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พชรพล ตัณฑวิรุฬห์  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SJR (Q1)