วิศวลาดกระบัง จัดเสวนาพิเศษสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องนักศึกษา ในหัวข้อ “เสวนาประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่า”

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “เสวนาประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS เพื่อให้ความรู้ด้านการทำงาน ด้านการสื่อสาร ประสบการณ์การทำงาน ให้น้องๆนักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนรู้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานและร่วมการเสวนา ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยมีศิษย์เก่าคณะฯ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ คือ1.คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล2.คุณวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด3.คุณภูวินทร์ คงสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซีไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด4.นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด