วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ SIIE จัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ (School of International & Interdisciplinary Engineering Programs KMITL (SIIE)) จัดการแนะแนวศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ในหัวข้อ “The Design of Rollercoasters and Design Futures” โดย Dr.Andrew Harrison, Department of Mechanical Engineering, University of Bristol และ Ms.Daniella Jenkins, Centre for Innovation, University of Bristol บรรยายแนะนำมหาวิทยาลัยในส่วนต่างๆ รวมถึงการสมัครเข้าทำการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงตอบคำถามต่างๆ จากผู้เข้าฟัง โดยมี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการแนะแนว และ ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมฟังการแนะแนว ณ ห้อง HM605 ชั้น 6 อาคาร HM