ปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชา “Team Project” หนึ่งในโครงการส่งเสริมทักษะและการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชา “Team Project” ซึ่งเป็นวิชาที่สามารถพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ การพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิด Design Thinking Process และเพื่อการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมความรู้ในการพัฒนา และประยุกต์นวัตกรรมได้เป็นต้นแบบผลผลิตใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ และดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล หัวหน้าโครงการ กล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆนักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์