ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล WOS (Q1)