เลื่อนเปิดภาคการศึกษา

ตามมติคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 12/2565 มีมติเห็นชอบเลื่อนเปิดภาคการศึกษาจากเดือนสิงหาคมเป็นวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนกรกฏาคม

โดยเริ่มจากภาคการศึกษาที่ 1/2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กรกฏาคม 2566