อาจารย์วิศวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตคณะวิศวกรรมศาสต#สจลร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์ ดร.ปิติเขต สู้รักษา”ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“ศาสตราจารย์”ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562