โครงการอบรมดีวิศวกรรมไฟฟ้า Reinvent University (Modern Vehicle Course)

 • เนื้อหาการอบรมในส่วนวิศวกรรม
 • ระบบไฟฟ้าของโมเปดและจักรยานยนต์ไฟฟ้า
 • แบตเตอรี่ลิเทียม:โครงสร้าง การทำงาน คุณสมบัติ ข้อกำหนดด้านสมรรถนะและความปลอดภัย
 • ระบบจัดการแบตเตอรี่: หน้าที่ รูปแบบและองค์ประกอบ การประเมินสถานะของแบตเตอรี่ เช่น สถานะประจุ (SOC) สถานะสุขภาพ (SOH)สถานะกำลัง (SOP or SOF) และ สถานะพลังงาน (SOE)
 • การตรวจวัดแรงดัน กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ อิมพีแดนซ์ ไอโซเลชั่นและระบบป้องกันของเซลล์และ แพ็ค
 • การสมดุลสถานะประะจุของเซลล์อนุกรม
 • ระบบควบคุมและสื่อสารสำหรับระบบจัดการแบตเตอรี่
 • การออกแบบแบตเตอรี่แพ็คสำหรับโมเปดและจักรยานยนต์ไฟฟ้า
 • การตรวจสภาพและซ่อมบำรุงเซลล์และแพ็คแบตเตอรี่
 • การนำกลับมาใช้ใหม่และการกำจัดแบตเตอรี่ลิเที่ยม
 • แนะนำมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวข้องและหน่วยปฏิบัติการทดสอบ (Test Lab)
 • การจัดอบรมมีทั้งหมด 2 รอบ โดยมีการสอนทางทฤษฎีและปฏิบัติแบบ onsite
  รอบที่1 วัน ส 9:00-12:00 น., 13:00-16:00 น. ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 2566 ถึง 4 มี.ค. 2566
  จำนวน 20 คน
  รอบที่ 2 วัน อา 9:00-12:00 น., 13:00-16:00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2566 ถึง 5 มี.ค. 2566
  จำนวน 20 คน
  ระยะเวลาอบรม 8 สัปดาห์ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
 • การอบรมด้านการคิดเชิงออกแบบ สตาร์ทอัฟ และผู้ประกอบการใหม่
  สำหรับผู้ผ่านการอบรมภาควิศวกรรมแล้วและมีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ
 • Design Thinking Workshop,
 • Startup and Entrepreneurship
  ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร และได้สิทธิเข้าถึงชุด reference design เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ และได้รับการ สนับสนุนการจัดตั้งเป็นผู้ประกอบการใหม่
 • สถานที่อบรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • รับสมัครทางระบบออนไลน์ https://form.jotform.com/223460570702449
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sompob.po@kmitl.ac.th