วิศวลาดกระบังจัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษาผู้นำนักกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่ออบรมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด 5 ด้าน มอบหมายนโยบายให้แก่นักศึกษา ปลูกฝังค่านิยม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาวะผู้นำทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ พร้อมส่งเสริมการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยคำนึงถึงการทำงานเป็นทีม และเตรียมความพร้อมในการทำงานบริหาร ธุรการ การเงินที่เป็นระบบและถูกต้องตามระเบียบสถาบันฯ โดยมีรศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.กล่าวเปิดการอบรม ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี และ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี