1. ให้ผู้สมัครส่ง Portfolio ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสอบได้มีเวลาศึกษาข้อมูลของผู้สมัครก่อนการสอบสัมภาษณ์
 2. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ขนาดกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวมปกหน้า-หลัง (ถ้ามี) และเอกสารทุกอย่าง ในรูปแบบไฟล์ .pdf ให้มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
 3. โดยควรใส่ข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ เช่น ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตร การแข่งขัน การประกวดหรือกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม
 4. เน้นรายละเอียดชัดเจน เข้าใจง่าย มากกว่ารูปแบบหรือความสวยงาม
 5. ตั้งชื่อไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดังนี้
 • หลักสูตรทั่วไป: เลขที่ผู้สมัครชื่อนามสกุลหลักสูตร.pdf เช่น 012345สมชายรักดีวิศวกรรมไฟฟ้า.pdf
 • หลักสูตรนานาชาติ: Applicant ID_Name_Surname_Program.pdf เช่น
  012345_Somchai_Rakdee_Finance.pdf
 1. อัพโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ลงใน google form ของแต่ละหลักสูตร ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ของทุกหลักสูตรได้ในวันที่ 10 มกราคม 2565
  📌ลิงก์อัพโหลด Portfolio ลง google form
  📌ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก