ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต