ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศลิษา ไชยพุทธ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศลิษา ไชยพุทธ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SJR (Q1)