ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สัญฐิติ อยู่มาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สัญฐิติ อยู่มาก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล “WOS (Q1)