การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาปรับปรุงงานด้วยหลักการ Kaizen” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาปรับปรุงงานด้านหลักการ Kaizen” ให้กับบุคลากรตำแหน่งวิศวกร และบุคลากรหน่วยงานอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรม หลักสูตรต่อเนื่องจากการอบรมครั้งที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภูรินทร์ คุณมงคล ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอาวุโส สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นวิทยากร
ณ ห้อง Panasonic Smart Classroom ชั้น 4 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
การจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาปรับปรุงงานด้านหลักการ Kaizen ซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการคิดและการนำไปสู่การปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดผลลัพธ์เพื่อยกระดับมาตรฐาน ขององค์กรให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาระบบงานได้