หารือความร่วมมือวิชาการ Global Academic เเละ Master of Innovation ที่ญี่ปุ่น

คณะผู้บริหารสถาบันและคณะวิศวฯหารือความร่วมมือวิชาการ Global Academic เเละ Master of Innovation ที่ญี่ปุ่น
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รักษาการแทนรองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีและทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อมุ่งสู่ความเลิศด้าน Global Academic เเละ Master of Innovation ให้สอดคล้องกับนโยบาย Quick Win อีกทั้งคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน 60th Anniversary Ceremony for the Establishment of KOSEN System (16-18 พ.ย. 2565)
รายชื่อมหาวิทยาลัย

  1. TOKAI UNIVERSITY
  2. National Institute of Technology (NIT)
  3. Kyushu Institute of Technology
  4. Fukuoka Institute of Technology