ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SJR (Q1)