ประชุมสามัญ Defense Cluster ครั้งที่ 1/2565 Defense cluster kickoff meeting.

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ ร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ จัดประชุมสามัญ Defense Cluster ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ความเป็นมาของกลุ่มนักวิจัยด้านความมั่นคงประเทศ และแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศและการรักษากฎหมาย โดยมีรศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีเป็นประธานการประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.