วิศวลาดกระบัง ร่วมแสดงนวัตกรรมผลงานการวิจัย ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมเเสดงผลงานวิจัย “การวิเคราะห์ปัญหาของสายเคเบิลใต้ดินระบบ22KV XLPE ด้วยวิธีวัดกระแสโพลาไรซ์ และกระแสดีโพลาไรซ์” ผลงานการวิจัยของ รศ.ดร. นรเศรษฐ พัฒนเดช อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในพิธีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อต่อยอดในทางธุรกิจหรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ร่วมกัน ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (#สจล.) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (#SCGC)