คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมพูดคุยในรายการ APEC VISION ภายใต้ประเด็น “Connect เดินทางปลอดภัย ไร้รอยต่อด้วยระบบราง” ทางช่อง NBT

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.00-23.00 น. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมพูดคุยในรายการ APEC VISION ในประเด็น “Connect เดินทางปลอดภัย ไร้รอยต่อด้วยระบบราง” ทางช่อง NBT โดยกล่าวถึง
หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางรางของ สจล. ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและการจัดการการขนส่งทางราง องค์ประกอบ การออกแบบระบบรางรถไฟ รวมถึงศึกษาการทำงานของระบบต่างๆ ของรถไฟ
โครงการวิจัยรถไฟไทยทำ หรือการพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบ ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในโครงการ “ไทยเฟิร์ส” ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ (Local Content) และลดนำเข้าเทคโนโลยี คาดว่าการพัฒนารถไฟโดยสารฯ ครั้งนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปลายปี 65 นี้