ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SJR (Q1)