ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรีแบบโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)ประจําปีการศึกษา 2566

🟣 สอบสัมภาษณ์แบบ onsite
🟣 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
🟣 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์
โทร: 02-3298301 ต่อ 201 หรือ 082-9861356, 084-1435693, 063-9027127
Facebook: Undergraduate Academic Affairs, KMITL
อีเมล: ug_eng@kmitl.ac.th