วิศวลาดกระบังให้การต้อนรับคณะครูนักเรียน โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูการเรียนการสอน

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จังหวัดชลบุรี กว่า 400 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ดูการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยมี ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี กล่าวต้อนรับ และแนะนำหลักสูตร ต่างๆ ที่วิศวลาดกระบัง เปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการแบ่งกลุ่มเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมโยธา