(ICTEC’22) จัดโดย UTeM ประเทศมาเลเซีย

ดร.พรชัย ศุภนิธิ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในฐานะวิทยากร Keynote ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ICTEC’22) จัดโดย UTeM ประเทศมาเลเซียเซสชันของเขาอยู่ใน “การจัดการ Ionospheric Equatorial และผลกระทบการรบกวนต่อการวางตําแหน่งและการนําทางที่แม่นยําในระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดที่กําลังจะมาถึง”