บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ SKC
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ในทุกสาขา และทุกชั้นปี เข้าร่วมการประกวด
Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022
เก็บเกี่ยวไอเดียสร้างสรรค์ บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่ออนาคต
📌พัฒนา skills ตั้งแต่เริ่มต้นไอเดีย ไปจนถึงการนำเสนอต่อหน้ากรรมการตัวจริง
📌เปิดประสบการณ์เรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตรจาก Kubota อย่างใกล้ชิด
📌ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมรางวัลรวมมูลค่ารวม 300,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
และรางวัลชมเชย จำนวน 17 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
หากคุณเป็น
✔️นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี (ในทุกสาขา และทุกระดับชั้นปี)
✔️ สนใจการทำธุรกิจเพื่อการเกษตร และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน
✔️สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คนเท่านั้น ซึ่งในทีมจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกจาก 3 หน้าที่ (ไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่ในคณะที่เกี่ยวข้อง) ได้แก่
💼Technology Track : เทคโนโลยี IT, Data Science Agricultural Technology เป็นต้น
💻Business Track : ธุรกิจ การจัดการ หรือการตลาด เป็นต้น
🖌Design Track : การออกแบบ การสื่อสาร ศิลปะ และนวัตกรรม เป็นต้น
✔️สามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
✔️ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ
สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ คลิก : https://swiy.co/KubotaFarmTechHack22
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม : 29 พฤศจิกายน 2565
Challenge Orientation (Online) : 3 ธันวาคม 2565
และพบกันใน Hackathon Day : 11 – 13 ธันวาคม 2565 ณ Kubota Farm จังหวัดชลบุรี
(มีรถรับ-ส่งจากกรุงเทพมหานคร)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทร. : 088-269-9799 📞
Facebook : www.facebook.com/BASEPlayhouse
หรือติดตามข่าวสารได้ที่ LINE Openchat : https://swiy.co/ContactKubotaFarmTechHack

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ขั้นตอนการสมัคร:ผู้เข้าประกวดประเภททีม ทีมละ 3 คน ต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมประกวดผ่านทาง Jotform (https://swiy.co/KubotaFarmTechHack22) โดยใส่รายละเอียดของผู้เข้าประกวดทั้งทีมตามที่ฟอร์มระบุให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารแสดงผลการศึกษา(Transcript) เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าประกวด
 2. การระบุชื่อทีมในใบสมัคร : สมาชิกทุกคนต้องระบุชื่อทีมให้ตรงกัน
 3. ระยะเวลาในการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2565
 4. ผู้สมัครเข้าโครงการต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อให้กรรมการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 5. เมื่อส่งใบสมัครแล้ว ให้รอรับอีเมลเพื่อทํา Challenge ในระบบ SEEN โดยจะได้รับหลังจากสมัครเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน
 6. สแกน QR code เพื่อเข้ากลุ่ม LINE Open chat เพื่อติดตามข่าวสาร
  รายละเอียด และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
 7. ในกรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากกว่า 20 ทีม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกทีมผู้ที่จะมีสิทธิเข้าแข่งขัน ทั้งนี้โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ประกาศรายชื่อทีมผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางช่องทาง Email ของผู้สมัคร
 9. กำหนดการแข่งขันรอบ FINAL ROUND และมอบรางวัล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ KUBOTA FARM จังหวัด ชลบุรี (มีบริการรถรับ-ส่งจากกรุงเทพมหานคร)
 10. ผลงานในการเข้าประกวด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้เข้าแข่งขันจะถูกเรียกคืนรางวัลทั้งหมด และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำความผิดตามกฎหมาย
 11. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงที่จะโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องในผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 13 ธันวาคม 2565 นี้ให้แก่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว โดยปราศจากข้อเรียกร้องใดๆ
 12. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  เกณฑ์การตัดสิน
 • การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี