เปิดโลกวิศวะชีวการแพทย์ไปกับค่าย BEAM CAMP KMITL

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรม BEAM CAMP KMITL ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2565 เพื่อเปิดประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความสามารถ โดยมุ่งเน้นให้น้องๆ นักเรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการจำลอง Lab ที่มีสอนกันในชั้นเรียน รวมถึงการทำ Mini Project โดยมี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี และ รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมค่าย