ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล WOS (Q1)