ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชนินทร์ บุญลักษณานุสรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชนินทร์ บุญลักษณานุสรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล WOS (Q1)