42Bangkok นำน้องๆนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Discovery Piscine for High School Students เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับน้องๆ นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Discovery Piscine for High School Students จำนวน 30 ราย จาก42Bangkok โดยมีอาจารย์วิบูลย์ พร้อมพานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิศวกรรมการเงิน ให้การตอนรับ พร้อมแนะนำการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และภาควิชาต่างๆ ของวิศวลาดกระบังที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโลกทัศน์ให้ได้รับความรู้ในสถานที่จริงให้กับน้องๆ นักเรียน