วิศวลาดกระบัง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกรในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร ในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในอนาคต สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี อีกทั้งมีการอบรมเตรียมความพร้อมในด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ในการเข้าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทั้ง 7 สาขา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พิชิต ลำยอง มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ณ ห้องประชุม E12-704 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.