คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 👏ขอยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงแก่คณะสถาบัน จำนวน 8 ราย
1 ศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์
2 ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
3 ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง
4 ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
5 รศ.ดร.ดอน อิศรากร และคณะ
6 ผศ.ดร.เจษฎา ชัยโฉม และคณะ
7 ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์
8 รศ.ดร.ประกอบ กิจไชยา