Photo set1🥰บรรยากาศวิศวลาดกระบังในวันนี้
Photo set2🙏ขอบคุณท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจิตอาสา ที่ช่วยกันกู้วิกฤตน้ำท่วมขังภายในคณะวิศวฯ และทุกพื้นที่ในสถาบันฯ รวมถึง
Photo set3👍ทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ภายใต้ ศูนย์ สจล.เฝ้าระวังน้ำท่วมกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก ของสถาบันฯและนโยบายท่านอธิการบดี ลุยติดตั้งไม้วัดระดับน้ำเตือนภัยให้ชุมชนแถบลาดกระบัง ตามหลักวิศวกรรม