วิศวลาดกระบังเดินหน้า Upskill ให้นักศึกษา โดยได้เชิญวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา เพื่อที่เราจะได้ผลิตวิศวกรให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน โดยในครั้งนี้จัดอบรมถึง 3 เรื่องด้วยกัน 1.อบรม Autodesk AutoCAD Certified User Course 2.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย 12-15 กันยายน 2565 3.โครงการพัฒนาทักษะฯ ในหัวข้อ “Data mining with Rapidminer” คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เดินหน้าต่ออย่างไม่หยุดยั้งในการเสริมทักษะ ให้น้องๆวิศวลาดกระบังกับโครงการ “Professional & Up-skill” ซึ่งโครงการอบรมนี้เป็นหนึ่งใน 25 ทักษะที่วิศวลาดกระบังร่วมกับภาคอุตสาหกรรมจัดเสริม professional skill ให้น้องๆนักศึกษาวิศวลาดกระบัง

โดยมีการอบรมถึง 3 เรื่องด้วยกัน

  1. อบรม Autodesk AutoCAD Certified User Course : จัดโดยวิศวกรรมเกษตร(โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้)
  2. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย จัดระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2565 วิทยากร:คุณบุษกร แสนสุข. กรรมการผู้จัดการ บจ.ไอเอฟเอสอีอินเตอร์เนชั่นแนล และประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
  3. โครงการพัฒนาทักษะฯ ในหัวข้อ “Data mining with Rapidminer” ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 วิทยากรโดย ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต