นักศึกษาวิศวลาดกระบัง กวาดรางวัล HIT Award

นักศึกษาวิศวลาดกระบัง กวาดรางวัล HIT Award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ 18th Asian Conference on Computer Aided Surgery and Medicine 2022 ประชุมสัมมนาวิชาการ ACCAS 2022 หัวข้อหลัก คือ “DIGITAL HEALTH INNOVATION”
🏆Category: AI in Medicine
🏅Gold Award: AI Camera detected Cervical Cancer

 • ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา
 • นายนนทิวัฒน์ อำนวยผล
  Biomedical Engineering
  🏆Category: IOT Device
  🏅Gold Award: Digital Stethoscope
 • ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์
 • นางสาววิลาสินี อุทยาภมรวัฒน์(ป.โท)
  Biomedical Engineering
  🏅Gold Award: Oxygen High Flow
 • รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
 • ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ
 • นายศรุชา ยรรยง (ป.เอก)
 • นายธนกฤต ทวีสุนทร (ป.โท)
 • นายธนภูมิ ภูมี (ป.โท)
 • นายปริญญา ไสยโยธา
 • นายจิรเมธ ศรีอ่อน
 • นายฐิติพงศ์ เทพสิทธิ์
 • นายกานต์ เกตุกระทึก
 • นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
  🏆Category: Telemedicine
  🏅Gold Award: Drug Dispensing Machine
 • ผศ.ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย
 • นาย ณพวัฒน์ คำยอด
 • นาย ณัฐภัทร อรุณกิจเจริญ
  Computer Engineering
  🏆Category: Medical Robotics
  🏅Gold Award: Drug Dispensing Machine
 • ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย
 • ผศ.ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์
 • นายณัฎฐากร โกมล (ป.โท)
  Electrical Engineering