สวัสดิการสถาบัน ช่วยนักศึกษา วงเงิน 20,000 บาท
🔶 กรณีนักศึกษาติด COVID-19
🔶 กรณีนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง

สอบถามเพิ่มเติม ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพจ Facebook : KMITL Student Life นักศึกษา และบุคลากร สจล. สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีน ร่วมสร้าง ภูมิคุ้มกันหมู่