ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 27 เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถาบัน