ประกาศขอขยายวันส่งเอกสารการขอเปิดวิชาเรียนภาคการศึกษาพิเศษ 3/2563
🔸นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการขอเปิดรายวิชาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
👇นักศึกษาติดต่อขอเปิดรายวิชาได้ช่องทาง ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

  1. ทางออนไลน์
    1.1 ให้นักศึกษาดาวน์โหลดคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษของงานวิชาการปริญญาตรีได้ที่เว็บไซด์ https://engineer.kmitl.ac.th/download และ เพจ FB: Undergraduate Academic Affairs, KMITL
    1.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดรหัสวิชา ชื่อวิชา ให้ครบถ้วน โดยเว้นช่องความเห็นอาจารย์ผู้สอนและหัวภาควิชาไว้
    1.3 ส่งคำร้องมาทางช่องทาง Email ของส่วนงานวิชาการปริญญาตรี ug_eng@kmitl.ac.th
  2. หลังจากนั้นงานวิชาการปริญญาตรีจะดำเนินการรวบรวมรายวิชาส่งให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาการเปิดรายวิชา
  3. ให้นักศึกษาดูประกาศผลรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่ ตารางเรียน – ตารางสอน ภาคการศึกษาพิเศษที่ 3/2563 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564