4 ขั้นตอนการใช้งานเมาส์ปากาในการเขียนผ่านโปรแกรม Power Point เพื่อนำเสนอข้อมูลของผู้สอนและผู้เรียน