K-Engineering World Tour and Workshop 2022

ในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ได้ขึ้นมาเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนรวมทั้งพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริงมากกว่า 300 ชิ้นงาน รวมไปถึงนวัตกรรมสร้างชาติ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เช่น รถไฟไทยทำ เสาไฟฟ้าไฮเทคประยุกต์ เครื่องช่วยหายใจ นวัตกรรมจากศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และอื่นๆ อีกมากมาย
The School of Engineering
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้กำหนดจัดงาน “K-Engineering World Tour and Workshop 2022” เพื่อนำเสนอและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม รวมไปถึงนวัตกรรมที่มีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการนำเสนองานวิจัยที่โดดเด่นของแต่ละหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีมากกว่า 20 หลักสูตร อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ กิจกรรม Workshop หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริง รวมไปถึงกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชั้นนำของคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยตรง
งาน “K-Engineering World Tour and Workshop 2022”
ในวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมองค์กร บริษัท และหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รับทราบข่าวสารและข้อมูลด้านหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเห็นบรรยากาศการศึกษาภายในรั้วของสถาบันฯ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกคณะ ตลอดจนต่อสาธารณชนในวงกว้าง
2) เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และหน่วยงานภายนอก เช่น ภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายผู้ประกอบการ เป็นต้น
3) เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านวิชาการและหลักสูตรต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
กำหนดการ
สามารถ Download ได้จากปุ่มด้านล่าง

กิจกรรม “62 ปี วิศวฯ ลาดกระบัง”

ร่วมรำลึกอดีต ประวัติ ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ผ่านกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “62 ปี วิศวฯ ลาดกระบัง” โดยอดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อการพัฒนาที่เข็มแข็งและยั่งยืน

กิจกรรมเปิดโลก

K-Engineering Extension School towards TCAS66
พบกับ K-EES ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์มาแนะนำโครงการอบรมต่างๆ เช่น โครงการเรียนล่วงหน้า โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ TCAS66 โครงการอบรมด้าน AIOT และ Robotics and AI และอื่นอีกมากมาย

กิจกรรมพิธีเปิดงาน

K-Engineering World Tour and Workshop 2022
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดที่มี Key success ต่างๆ บุคคลสำคัญๆ ภายในงาน พร้อมลุ้นรับของรางวัล

กิจกรรมศิษย์เก่าร่มรั้วชงโคดีเด่น

K-Engineering World of Outstanding Alumni
กิจกรรมพบปะศิษย์เก่าร่มรั้วชงโคจากรุ่นสู่รุ่น ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นในด้านต่างๆ พร้อมกับรับฟัง Key Influencers ที่ประสบความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “Digital Transformation for Engineering and Technology: Needs and Treads in the future”

พบกับการเสวนาทางวิชาการที่เกี่ยวกับแนวโน้มของโลกด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ในหัวข้อ Digital Transformation for Engineering and Technology: Needs and Treads in the future เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมแสดงนิทรรศการ (K-Engineering World Research and Innovation Exhibition)

พบกับการนำเสนอชิ้นงานนวัตกรรม โครงงาน และผลงานวิจัยทางวิศวกรรม
ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงนวัตกรรมที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม สามารถนำไปใช้งานได้จริง รวมไปถึงนวัตกรรมสร้างชาติ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เช่น รถไฟไทยทำ เสาไฟฟ้าไฮเทคประยุกต์ เครื่องช่วยหายใจ นวัตกรรมจากศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีส่วนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานทางวิศวกรรม (Project) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกหลักสูตร

กิจกรรมวิศวลาดกระบังดินแดนแห่งทักษะ 2022 (Open Academic World Tour and Workshop)

กิจกรรม Open Academic World Tour
พบกับกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) ทำความรู้จักกับหลักสูตรต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรนานาชาติรวมกว่า 30 หลักสูตร นักเรียนจะได้เยี่ยมชมภาควิชา ห้องปฏิบัติการชั้นนำ งานวิจัย ร่วมพบปะพูดคุยกับอาจารย์และรุ่นพี่เพื่อรับทราบข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ จากรุ่นพี่ และคณาจารย์ อาทิเช่น ข้อมูลด้านหลักสูตร ด้านการเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น และได้เห็นบรรยากาศการศึกษาภายในรั้วขอคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
กิจกรรม Open Academic World Workshop
เข้าร่วม Workshop จากหลักสูตรต่างๆ น้องๆ นักเรียนสามารถเข้าร่วม Workshop จากหลักสูตรต่างๆ ได้ลงมือทำการทดลอง ปฏิบัติงานจริง โดยน้องๆ จะได้สัมผัสกับการเรียน การสอน โดยอาจารย์จากหลักสูตรนั้นๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบ อีกทั้งยังสามารถนำคะแนนที่ได้จากการทำ Workshop นี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Portfolio เพื่อสมัครเข้าวิศวลาดกระบังได้อีกด้วย

กิจกรรม PR AWARD on K-Engineering World Tour and Workshop 2022

พบกับกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่ายเพื่อลุ้นรับรางวัล
ในแนวความคิด “การประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์” ผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook, YouTube หรือ TikTok โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
• คลิปวีดีโอ
• Facebook Live
• ภาพถ่าย

กิจกรรม MakeX Thailand 2022 Point Race Arena #3

พบกับการแข่งขันการออกแบบและประกอบหุ่นยนต์สำหรับน้องๆ นักเรียน
โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่น MakeX สำหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่น Explorer สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแข่งขันรอบพิเศษ X Maker เพื่อเข้าสู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ

กิจกรรมนิทรรศการจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง (Entrepreneur’s Innovation Showcase)

แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม
พบกับการออกบูธแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมจากหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำทางด้านวิศวกรรมมากมาย

กิจกรรมออกซุ้มจำหน่ายสินค้านักศึกษา ชุมนุม ชมรม สโมสรนักศึกษา ห้อง และภาควิชาฯ

พบกับการจำหน่ายสินค้าจาก นักศึกษา ชุมนุม ชมรม สโมสรนักศึกษา ห้อง และภาควิชาฯ
ภายในงานจะมีการจัดจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก อาหารทานเล่น และเครื่องดื่ม จากน้องๆ นักศึกษา ชุมนุม ชมรม สโมสรนักศึกษา ห้อง และภาควิชาฯ กว่า 20 ซุ้ม