คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

A สมยศ เกียรติวนิชวิไล

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

B อุมา  สีบุญเรือง
C เปี่ยมภูมิ  สฤกพฤกษ์
D วิศรุต  ศรีรัตนะ
E ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

06-ภาสุ--พูนภักดี-
10-ธัชนันท์--สมานมูลย์
G รวิภัทร  ลาภเจริญสุข
K วรีสา  ชูวัฒนกูล
H สุตาภัทร  แคว้นเขาเม็ง
L ธีรพงศ์  ผลโพธิ์
I ณัฎฐ์ดนัย  สินสมุทรผดุง

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

12-เชาวลิต--หามนตรี--