📌 การสมัครโครงการที่ 1

📋 โครงการ Young Engineering Talent

📝 คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) (สายช่างอุตสาหกรรม เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง และโลหะการ เป็นต้น)
 2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50
 3. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 รายการ ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ทั้งนี้ต้องเป็นงานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.),กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หรือ บริษัทจำกัด (มหาชน) เป็นต้น
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

📝 ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

 2. ชำระเงินจากค่าสมัคร จำนวน 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)

  • 2.1 ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ

  • 2.2 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร นำไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (มีค่าธรรมเนียมการชำระเงินเพิ่มเติม)

 3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร และส่งผลงานของผู้สมัครทาง Google form (จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทั้ง 2 ช่องทาง) https://forms.gle/Qcrgf1yoS54fNJCb7

   

📝 ตัวอย่าง

รายการการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ

 1. การแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ

 2. สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. (วิชาที่สามารถสมัครได้ในแต่ละสาขาวิชา อ้างอิงตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง โครงการนักเรียน มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2567)

 3. ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรร์ รุ่นเยาว์ YSC

 4. การแข่งขัน National Software Contest NSC ระดับนักเรียน

 5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ (อพวช.)

 6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 7. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.– สพฐ.

 8. การแข่งขันหุ่นยนต์ WORLD ROBOT OLYMPIAD (WRO)

 9. การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ IRO

 10. การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ RoboCup

 11. การแข่งขัน Robo Innovator

 12. งานแข่งขัน International Arduino IoT BCG Innovator จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 13. การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IJSO)

 14. การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

 15. เพชรยอดมงกุฎ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์

 16. AI Innovator Award

 17. KASIKORN Hackathon START UP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON

 18. การแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND

 19. ICT Awards

 20. CODEKATHON โดย DEPA

 21. Thailand Cyber Top Talent

📌 การสมัครโครงการที่ 2

📋 โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ

🖋 ขั้นตอนการยื่นเอกสารสำหรับทางโรงเรียน

📝 การเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ

โรงเรียนมีสิทธิ์เสนอรายชื่อนักเรียนได้ตามจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์) ดังนี้

 1. นักเรียนน้อยกว่า 80 คน มีสิทธิ์เสนอชื่อนักเรียนได้ 2 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนอันดับที่ 1-5 ของโรงเรียน

 2. นักเรียน 80 – 150 คน มีสิทธ์ิเสนอชื่อนักเรียนได้ 6 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนอันดับที่ 1-10 ของโรงเรียน

 3. นักเรียน 151 – 200 คน มีสิทธิ์เสนอชื่อนักเรียนได้ 12 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนอันดับที่ 1-20 ของโรงเรียน

 4. นักเรียน 201 คน ขึ้นไป มีสิทธ์ิเสนอชื่อนักเรียนได้ 20 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนอันดับที่ 1-50 ของโรงเรียน

โรงเรียนมีสิทธิ์เสนอชื่อนักเรียนได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้น และต้องให้นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) สูงที่สุด ได้รับสิทธิ์ในการส่งรายชื่อก่อนเสมอ โรงเรียนต้องจัดทำแบบสรุปอันดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยเรียงอันดับจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมสูงที่สุดไปยังน้อยที่สุดตามลำดับ ให้ครบตามจำนวนอันดับของนักเรียน (แบบฟอร์มที่ 1) ในกรณีนักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในอันดับเดียวกัน ให้ทางโรงเรียนจัดอันดับโดยข้ามตัวเลขที่ซ้ำออกไป แต่จำนวนรวมยังคงเท่ากับโควตาที่ได้รับ สามารถดูคู่มือการเขียนแบบฟอร์มได้ทาง Link 📑 คู่มือการกรอกแบบสรุปอันดับของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ

(ทั้งนี้ผลการพิจารณาคุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนที่ถูกส่งรายชื่อในการรับสมัคร เป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

📝 ขั้นตอนการส่งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ สำหรับโรงเรียน

 1. โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “แบบสรุปอันดับของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ” ที่ QR Code หรือที่ลิงค์ ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ 1 นี้ ให้สมบูรณ์ ตาม Link 📑 แบบฟอร์มแบบสรุปอันดับของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ

 2. มอบสำเนาแบบฟอร์ม “แบบสรุปอันดับของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ” ที่กรอกข้อมูล ประทับตราโรงเรียน และลงลายมือชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้แก่นักเรียนตามรายชื่อเพื่อใช้ประกอบการสมัคร

 3. จัดส่งเอกสารแบบสรุปอันดับของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ ทาง Google Form ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียน ตาม Link 📑 Google Form สำหรับส่งแบบฟอร์มแบบสรุปอันดับของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ

หากมีการแก้ไขเอกสาร โรงเรียนสามารถส่งเอกสารใหม่ทาง Google Form เดิมได้ โดยโปรดระบุชื่อไฟล์เป็น“ชื่อโรงเรียน…ฉบับแก้ไข”

🖋 การสมัครโครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ สำหรับนักเรียน

📝 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์)

 2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

 3. เป็นผู้ที่มีรายชื่อในแบบสรุปอันดับของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเรียนดี ช้างเผือก (แบบฟอร์มที่ 1) ซึ่งได้รับจากทางโรงเรียน

 4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 5. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

📝 ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

 2. ชำระเงินจากค่าสมัคร จำนวน 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทางดังนี้ (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)

  • 2.1 ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ

   2.2 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร นำไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (มีค่าธรรมเนียมการชำระเงินเพิ่มเติม)

 3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร และส่งผลงานของผู้สมัครทาง Google form (จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทั้ง 2 ช่องทาง) โดยมีคะแนน TGAT และ TPAT 3 หรือคะแนนจากการเรียนในโครงการ Pre- Engineering School ที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ

📌 การสมัครโครงการที่ 3

📋 โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการ

📝 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) (สายช่างอุตสาหกรรม เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง และโลหะการ เป็นต้น)

 2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

 3. เป็นผู้ที่มีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • 3.1 เป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยได้รับรางวัลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับเขตการศึกษา ภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 รายการ ซึ่งเป็นงานทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หรือบริษัทจำกัด (มหาชน) เป็นต้น หรือ

  • 3.2 เป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับประกาศนียบัตรในโครงการทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.(โดยผ่านความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

  • 3.3 ผู้มีผลงานทางด้านวิชาการการ หรือผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 5. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

📝 ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

 2. ชำระเงินจากค่าสมัคร จำนวน 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทางดังนี้ (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)

  • 2.1 ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ

   2.2 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร นำไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (มีค่าธรรมเนียมการชำระเงินเพิ่มเติม)

 3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร และส่งผลงานของผู้สมัครทาง Google form (จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทั้ง 2 ช่องทาง) โดยมีคะแนน TGAT และ TPAT 3 หรือคะแนนจากการเรียนในโครงการ Pre- Engineering School ที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ

📌 การสมัครโครงการที่ 4

📋 โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์

📝 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนสอนให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 4. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

📝 ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

 2. ชำระเงินจากค่าสมัคร จำนวน 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทางดังนี้ (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)

  • 2.1 ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ

   2.2 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร นำไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (มีค่าธรรมเนียมการชำระเงินเพิ่มเติม)

 3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร และส่งผลงานของผู้สมัครทาง Google form (จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทั้ง 2 ช่องทาง) โดยมีคะแนน TGAT และ TPAT 3 หรือคะแนนจากการเรียนในโครงการ Pre- Engineering School ที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ

📌 การสมัครโครงการที่ 5

📋 โครงการ ENGINEERING PATHWAY

📝 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) (สายช่างอุตสาหกรรม เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง และโลหะการ เป็นต้น)

 2. เป็นผู้ที่เข้าร่วมเรียนในโครงการ Pre-Engineering School ที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมอย่างน้อย 3.5 จากการเรียน 6 วิชา

 3. จำกัดจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้เข้าศึกษาต่อไม่เกิน 5 คนต่อ 1 สาขาวิชา ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่สาขาวิชานั้นรับได้คณะฯ จะทำการคัดเลือกโดยให้สิทธิ์ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ผู้สมัครในอันดับถัดไปจะได้สิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับ 2 และ 3 ต่อไป

 4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 5. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

📝 ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

 2. ชำระเงินจากค่าสมัคร จำนวน 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทางดังนี้ (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)

  • 2.1 ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ

   2.2 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร นำไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (มีค่าธรรมเนียมการชำระเงินเพิ่มเติม)

 3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร และส่งผลงานของผู้สมัครทาง Google form (จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทั้ง 2 ช่องทาง) โดยมีคะแนน TGAT และ TPAT 3 หรือคะแนนจากการเรียนในโครงการ Pre- Engineering School ที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ

📌 การสมัครโครงการที่ 6

📋 โครงการ KMITL ONE

📝 คุณสมบัติของผู้สมัคร

👉 นักศึกษาที่เลือกหลักสูตรของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผ่านการคัดเลือก ต้องไปเรียนที่วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4

 1. สมัครโครงการ 1 ถึง 5 โครงการใดโครงการหนึ่งและได้ชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
 2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

📝 ขั้นตอนการสมัคร

 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สํานักทะเบียนและประมวลผล) โดยไม่มีค่าสมัครเพิ่มเติม

📢 เปิดรับสมัคร TCAS 1💢 วิศวลาดกระบัง

รอบ PORTFOLIO

👉 โครงการที่ 1 Young Engineering Talent
👉 โครงการที่ 2 โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
👉 โครงการที่ 3 โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการ
👉 โครงการที่ 4 โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์
👉 โครงการที่ 5 โครงการ ENGINEERING PATHWAY
👉 โครงการที่ 6 โครงการ KMITL ONE
——————————–
📌 รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 20 ธันวาคม 2566
📌 ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
——————————–
📲 ช่องทางติดต่อสอบถาม (ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)
📌 สอบถามระบบการรับสมัคร 👉 สำนักทะเบียนและประมวลผล
📲 โทร: 02-329-8000 ต่อ 3203 หรือ 3205
——————————–
📌 สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร และหลักสูตรปกติ 👉 งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
📲 โทร: 02-329-8301 ต่อ 201 หรือ 084-143-5693

📣 ลำดับหลักสูตรและจำนวนรับ

📑 หลักสูตรทั่วไป

📑 หลักสูตรนานาชาติ

📑 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (หลักสูตรทั่วไป)

📣 ประเภทโครงการที่รับ

📑 ประเภทการรับสมัครแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

📝 การรับแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แบ่งเป็น 6 โครงการ โดยผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครโครงการที่ 1 ถึง 5 ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น และสามารถสมัครโครงการประเภทที่ 6 เพิ่มได้อีก 1 โครงการ

 1. โครงการ Young Engineering Talent
 2. โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
 3. โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการ
 4. โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 5. โครงการ ENGINEERING PATHWAY
 6. โครงการ KMITL ONE

📝  อ่านรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม >>>

📣 การเลือกหลักสูตรในการรับสมัครแบบ Portfolio ทั้ง 6 โครงการ

📑 ขั้นตอนการสมัคร

 1. ในการสมัคร 1 ครั้ง ผู้สมัครสามารถเลือกโครงการที่ 1 ถึง 5 ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
 2. ผู้สมัครโครงการที่ 1 ถึง 5 สามารถเลือกหลักสูตรในการสมัครได้ 3 หลักสูตร จากรายชื่อสาขาในหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรนานาชาติ โดยเรียงตามลำดับความสนใจมากที่สุดไปน้อยที่สุด
 3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากโครงการที่ 1 โครงการ Young Engineering Talent ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 จะพิจารณาเพียงหลักสูตรที่ผู้สมัครเลือกอันดับ 1 เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อในครั้งนี้สามารถ ยื่นคะแนน TGAT และ TPAT3 เพิ่มเติม เพื่อนำ ไปพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการ Young Engineering Talent ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 มกราคม 2567
 4. ผู้ที่สมัครโครงการ 1 ถึง 5 โครงการใดโครงการหนึ่ง และได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกสมัคร โครงการที่ 6 โครงการ KMITL ONE ได้อีก 1 โครงการ โดยไม่เสียค่าสมัครเพิ่มเติม ทั้งนี้สามารถเลือกหลักสูตรจากรายชื่อสาขาในหลักสูตรทั่วไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ 1 สาขา

👉 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และกรอกรายละเอียดต่างๆ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิด พลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครสอบนำ มายื่นไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่ เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะถือว่าผู้สมัครสอบนั้นเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

👉 การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้สมัครสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

📣 กำหนดการ

📑 การดำเนิน/วันที่เปิดรับสมัคร

📣 การยื่นแฟ้มสะสมผลงาน

📑 ขั้นตอนการยืนแฟ้มสะสมผลงาน

 1. ผู้สมัครทุกคนต้องดำเนินการกรอกรายละเอียด ผ่าน Google Form แยกตามโครงการที่รับสมัคร ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566
 2. ผู้สมัครที่สมัครโครงการที่ต้องยื่นผลคะแนน TGAT และ TPAT3 ต้องดำเนินการกรอกคะแนนสอบ TGAT และ TPAT3 ผ่านทาง Google form อีกครั้ง ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567
 3. หากผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ไม่ได้ส่งผลงาน และไม่ยื่นผลคะแนน TGAT และ TPAT3 (สำหรับโครงการที่ต้องยื่นผลคะแนน) ผ่านระบบ Google form ตามเวลาที่กำหนด ผู้สมัครจะเสียคะแนนในส่วนผลงานไป

📣 การสอบสัมภาษณ์

📑 การสอบสัมภาษณ์

📝  คณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะดำเนินการคัดกรองผู้สมัครจากแฟ้มสะสมผลงานและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในจำนวนที่เหมาะสม โดยคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission

📑 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566

📝 สำหรับผู้สมัคร โครงการที่ 1 โครงการ Young Engineering Talent ในหลักสูตรที่ผู้สมัครเลือกเป็นอันดับ 1 เท่านั้น คัดเลือกโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อในครั้งนี้ ต้องมาเข้าสอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในวันที่ 20 มกราคม 2567 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

📑 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2567

📝 สำหรับผู้สมัครในโครงการที่ 2 ถึง 5 และผู้สมัครในโครงการที่ 1 โครงการ Young Engineering Talent ที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 และได้ยื่นคะแนน TGAT และ TPAT3 เพิ่มเติมพิจารณาจากคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีคะแนน TGAT และ TPAT 3 หรือคะแนนจากการเรียนในโครงการ Pre – Engineering School ที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อในครั้งนี้ ต้องมาเข้าสอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในวันที่ 20 มกราคม 2567 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามกำ หนดจะถือว่าสละสิทธิ์

📣 การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

📑 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House

📝 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำ นงเข้าศึกษาและเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 หากไม่ดำ เนินการตามวันและเวลาที่กำ หนดถือว่าสละสิทธิ์

📣 การชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันฯ

📑 ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

📝 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำ หนด หากไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำ หนดถือว่าสละสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต และชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ ทางสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

📝 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

📣 การตัดสิทธิ์

📑 การสละสิทธิ์ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของ ทปอ. ตามวันและเวลาที่กำ หนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษา และไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตในระบบของสถาบันฯ ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

📣 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

📑 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

📝 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต้องชำ ระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามประกาศสถาบันฯ ตามอัตราดังต่อไปนี้

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรทั่วไป ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ยกเว้นวิศวกรรมการเงิน) ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 90,000 บาท
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 120,000 บาท **
 4. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หลักสูตรทั่วไป ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

หมายเหตุ : หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มีค่าธรรมเนียมการศึกษา 72,000 บาท/ภาคการศึกษา และค่าอุดหนุนการศึกษาเพิ่มเติม 48,000 บาท/ภาคการศึกษา (สำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) รวมเป็น 120,000 บาท/ภาคการศึกษา

⏰ ช่องทางติดต่อสอบถาม (ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

☎ ติดต่อสอบถามข้อมูล

สอบถามระบบการรับสมัคร 

 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ☎ โทร: 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205

สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร และหลักสูตรปกติ

 • งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 • ☎ โทร: 02-329-8301 ต่อ 201 หรือ 084-143-5693

 • Facebook: Undergraduate Academic Affairs, KMITL

 • อีเมล: ug_eng@kmitl.ac.th

สอบถามหลักสูตรนานาชาติ

 • สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

 • ☎ โทร: 02-329-8301 ต่อ 218 หรือ 093-474-7468

 • อีเมล : siie-admission@kmitl.ac.th

 • Line: @siie_kmitl

📣 สาขาวิชาที่ได้รับการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

📑 หลักสูตรทั่วไป

 1. วิศวกรรมไฟฟ้า
 2. วิศวกรรมเคมี
 3. วิศวกรรมเครื่องกล
 4. วิศวกรรมโยธา
 5. วิศวกรรมอุตสาหการ  
 6. วิศวกรรมขนส่งทางราง
 7. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย
 8. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน (ยกเว้นแขนงออโตเมชัน) 

📑 หลักสูตรนานาชาติ

 1. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
 2. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 3. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 4. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
 5. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงไฟฟ้ากำลัง (อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรับรองหลักสูตร)
 6. วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) (อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรับรองหลักสูตร)

📑 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (หลักสูตรทั่วไป)

 1. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล
 2. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

📢 เปิดรับสมัคร TCAS 2💢 วิศวลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

👉 1. ลำดับสาขาวิชาและจำนวนรับ

📌 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรทั่วไป)

1. วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 40 คน
2. วิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 20 คน
3. วิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 15 คน
4. วิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 25 คน
5. วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 40 คน
6. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย จำนวนรับ 20 คน
7. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน จำนวนรับ 30 คน
8. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จำนวนรับ 20 คน
9. วิศวกรรมขนส่งทางราง จำนวนรับ 10 คน
10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 40 คน
11. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 25 คน
12. วิศวกรรมอาหาร จำนวนรับ 20 คน
13. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ จำนวนรับ 15 คน
14. วิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวนรับ 15 คน
15. วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ จำนวนรับ 3 คน

📌 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5 คน
2. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ 5 คน
3. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5 คน
4. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5 คน
5. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5 คน
6. วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5 คน
7. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5 คน
8. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5 คน
9. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5 คน
10. การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5 คน
11. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5 คน
12. วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5 คน

📌 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (หลักสูตรทั่วไป)

1. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 20 คน
2. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง     จำนวนรับ 20 คน
3. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวนรับ 20 คน
4. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 20 คน
5. วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวนรับ 20 คน

⭕ หมายเหตุ :

1. ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เรื่อง สาขาวิชาที่ขอการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต้องไปศึกษาที่วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการต้องไปศึกษาที่สถานประกอบการ 1 – 2 ปี (เงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ)

👉 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

📑 รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3 (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามโครงการที่สมัคร

2.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคสำคัญซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.4 เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันฯ ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

👉 3. ประเภทการรับสมัคร

📑 การรับแบบโควตา

การรับแบบโควตาแบ่งเป็น 4 โครงการ โดยผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครโครงการที่ 1 ถึง 3 ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น และสามารถสมัครโครงการที่ 4 เพิ่มได้อีก 1 โครงการ

📑 คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละโครงการ

โครงการที่ ชื่อโครงการ เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

(อย่างน้อย 5 เทอม)

คุณสมบัติของเฉพาะโครงการผู้สมัคร
1 โควตาเรียนดี 3.00
2 โควตากิจกรรม K- ENGINEERING 2.50 เป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับประกาศนียบัตรในโครงการทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  (โดยผ่านความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
3 โควตาENGINEERING PATHWAY มีคะแนนจากโครงการ Pre – Engineering School จำนวน 6 วิชา คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป (ไม่ต้องเข้าสอบข้อเขียน)
4 โควตา KMITL ONE ตามเงื่อนไขของโครงการหลักที่เลือกสมัคร

👉 4. การเลือกหลักสูตรในการรับสมัครแบบโควตาทั้ง 4 โครงการ

📑 รายละเอียดการเลือกหลักสูตรในการรับสมัครแบบโควตาทั้ง 4 โครงการ

4.1 ในการสมัคร 1 ครั้ง ผู้สมัครสามารถเลือกโครงการที่ 1 ถึง 3 ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

4.2 ผู้สมัครโครงการที่ 1 ถึง 3 สามารถเลือกหลักสูตรในการสมัครได้ 3 หลักสูตร จากรายชื่อสาขาลำดับที่ 1 ถึง 27 โดยเรียงตามลำดับความสนใจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด

4.3 ผู้ที่สมัครโครงการ 1 ถึง 3 โครงการใดโครงการหนึ่งและได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกสมัครโครงการที่ 4 โควตา KMITL ONE ได้อีก 1 โครงการ โดยไม่เสียค่าสมัครเพิ่มเติม ทั้งนี้สามารถเลือกหลักสูตรลำดับที่ 28 ถึง 32 ได้ 1 หลักสูตร

4.4 ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเป็นอันดับ 1 จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาที่ผู้สมัครเลือกในอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ (โดยพิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียน) และสามารถผ่านการคัดเลือกจากสาขาที่เลือกจากโครงการ KMITL ONE สำหรับผู้สมัครที่เลือกโครงการนี้

📑 คุณสมบัติตรงตามประกาศ

ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะถือว่าผู้สมัครสอบนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

⭕ การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้สมัคร

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้สมัครสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

👉 5. กำหนดการ

⏰ วันที่การดำเนินการ

การดำเนินการ

วันที่

รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2567
ชำระเงินค่าสมัครสอบ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 27 มีนาคม 2567
สอบข้อเขียน วันที่ 30 มีนาคม 2567

(เวลา 9.00 – 12.00)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 เมษายน 2567
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House วันที่ 25 เมษายน 2567

(เวลา 13.00 น.)

นักศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็ปไซต์ www.reg.kmitl.ac.th

และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2567

👉 6. วิธีการรับสมัคร

📑 รายละเอียดวิธีการรับสมัคร

6.1 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็ปไซต์ https://new.kmitl.ac.th/admission (สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา) โดยเลือกสาขาวิชาที่สมัครได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชาจากโครงการหลัก และสามารถเลือกหลักสูตรจากโครงการ KMITL ONE ได้อีก 1 หลักสูตร

6.2 ชำระเงินจากค่าสมัคร ในอัตราค่าสมัคร จำนวน 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด พิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัคร ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)

👉 7. การสอบคัดเลือก

⏰ การสอบข้อเขียน วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.

หลักสูตร

วิชาที่สอบ

 

หลักสูตรทั่วไป

 

– คณิตศาสตร์วิศวกรรม

– กลศาสตร์วิศวกรรม

– พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

– เขียนแบบวิศวกรรม

– ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

– Engineering Mathematics

– Engineering Mechanics

– Fundamental of Electrical Engineering

– Engineering Drawing

– English

 

 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศเฉพาะหลักสูตรที่ผู้สมัครเลือกลำดับที่ 1 เท่านั้น
 • กรณีที่ผู้สมัครเลือกหลักสูตรทั่วไปร่วมกับหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนของหลักสูตรที่ผู้สมัครเลือกเป็นลำดับที่ 1

⏰ การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567

คณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะดำเนินการคัดกรองผู้สมัครจากคะแนนสอบข้อเขียน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission ในวันที่ 10 เมษายน 2567

👉 8. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

📑 รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาและเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 หากไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

👉 9. การชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันฯ

📑 รายละเอียดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ทางhttps://new.reg.kmitl.ac.th/admission ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

      ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

      ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

👉 10. การตัดสิทธิ์

📑 รายละเอียดการตัดสิทธิ์

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของ ทปอ. ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตในระบบของสถาบันฯ ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

👉 11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

📑 รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามประกาศสถาบันฯ ตามอัตราดังต่อไปนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรลำดับที่ 1 – 14 ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรลำดับที่ 15 ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 37,000 บาท(1)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรลำดับที่ 16 – 26 ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 90,000 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรลำดับที่ 27 ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 120,000 บาท(2)
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลักสูตรลำ ดับที่ 28 – 32 ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

 

*หมายเหตุ :

(1) หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ มีค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ ในชั้นปีที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท

(2) หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มีค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 72,000 บาท และค่าอุดหนุนการศึกษาเพิ่มเติม ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท สำ หรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งหมดเป็น 120,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

☎️ ช่องทางติดต่อสอบถาม (ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น.)

📠 สอบถามระบบการรับสมัคร

สำนักทะเบียนและประมวลผล

📱 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205

📠 สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร และหลักสูตรปกติ

งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ช่องทางการติดต่อ

📱 02-3298301 ต่อ 201 หรือ 084-1435693

Facebook: Undergraduate Academic Affairs, KMITL

อีเมล:  ug_eng@kmitl.ac.th

📠 สอบถามหลักสูตรนานาชาติ

สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

📱 02-3298301 ต่อ 218 หรือ 093-474-7468

อีเมล: siie-admission @kmitl.ac.th

Line: @siie_kmitl

👉 ประกาศแนบท้าย : สาขาวิชาที่ขอการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

📑 หลักสูตรทั่วไป

 1. วิศวกรรมไฟฟ้า
 2. วิศวกรรมเคมี
 3. วิศวกรรมเครื่องกล
 4. วิศวกรรมโยธา
 5. วิศวกรรมอุตสาหการ
 6. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย
 7. วิศวกรรมขนส่งทางราง
 8. 8. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน (ยกเว้นแขนงออโตเมชัน)
 9. วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ

📑 หลักสูตรนานาชาติ

 1. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
 2. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 3. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 4. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
 5. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)
 6. วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)

📑 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (หลักสูตรทั่วไป)

14. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล

15. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง   

📢 เปิดรับสมัคร TCAS 3 💢 วิศวลาดกระบัง

เปิดรับสมัครแล้ว TCAS3 : Admission กว่า 195 ที่นั่ง

📝 สมัครได้ วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567
📲 ผ่านระบบ ทปอ. ทาง https://student.mytcas.com/
📝 รายละเอียดและคุณสมบัติต่างๆ https://www.reg.kmitl.ac.th
📝 ประกาศรวมหลักสูตร >>>

📝 ประกาศหลักสูตรวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ >>>

📍สามารถสอบถามข้อมูลระบบรับสมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/
Tel. 02-126-5111
Facebook : https://www.facebook.com/CUPTmytcas/
📍สอบถามรายละเอียดการรับ ได้ที่ งานวิชาการปริญญาตรี
📲 02-329-8301 ต่อ 201 หรือ 243 (งานรับเข้า)

📣 โครงการหลักสูตร WIL

📝 จำนวนที่เปิดรับสมัคร

 • วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ จำนวนรับ 15 คน
  • (หลักสูตรอยู่ในระหว่างการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

 

📝 คุณสมบัติของผู้สมัคร

👉 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) (สายช่างอุตสาหกรรม เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง และโลหะการ เป็นต้น) ในปีการศึกษา 2566 

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
 2. เป็นผู้ที่สามารถไปศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้ 
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันฯ ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

👉  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะถือว่าผู้สมัครสอบนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น การพิจารณาตัดสินผลคัดเลือกผู้สมัครสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

📝 กำหนดการ

 

📝 การสอบสัมภาษณ์

👉 คณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะดำเนินการคัดกรองผู้สมัครจากแฟ้มสะสมผลงานและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในจำนวนที่เหมาะสม โดยคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission 

📝 การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

👉   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาและเป็นนักศึกษาของสถาบัน ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 หากไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

📝 การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา

👉 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

👉  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้วแต่สละสิทธิ์ สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

👉  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น 

📝 การตัดสิทธิ์

 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของ ทปอ. ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตในระบบของสถาบันฯ และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์  

📝 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

👉 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามประกาศสถาบันฯ โดยมีค่าธรรมเนียการศึกษาสำหรับ หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ ดังนี้

 • ค่าาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท 

⏰ สอบถามระบบการรับสมัคร (ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น.)

 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ☎ โทร: 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205

สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร และหลักสูตรปกติ

 • งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 • ☎ โทร: 02-329-8301 ต่อ 201 หรือ 082-9861356, 084-1435693, 063-9027127

 • Facebook: Undergraduate Academic Affairs, KMITL

 • อีเมล: ug_eng@kmitl.ac.th

📣 หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

📝 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) จำนวนที่รับ  30  คน 
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) จำนวนที่รับ  30  คน 
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) จำนวนที่รับ  40  คน 
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) จำนวนที่รับ  20  คน 
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) จำนวนที่รับ  40  คน 

 

 

📝 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน) วิทยาเขตชุมพร

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนที่รับ  20  คน 
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวนที่รับ  20  คน

 

 

📝 หลักสูตรรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) 
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรเทียบโอน) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

 

 

❓ หมายเหตุ

👉  นักศึกษาที่เลือกหลักสูตรของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อผ่านการคัดเลือกต้องไปเรียนที่วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษา

 

 

📝 การรับสมัครและการเลือกสาขาวิชา

👉 การรับสมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท และผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

 • ประเภทที่ 1  การรับแบบโครงการเรียนดี 
 • ประเภทที่ การรับแบบโครงการ KMITL ONE 

👉  การเลือกสาขาวิชาผู้สมัครจากประเภทที่ 1 การรับแบบโครงการเรียนดี สามารถเลือกหลักสูตรลำดับที่ 1 – 5  ได้ 2 สาขาวิชา ที่ตรงคุณวุฒิผู้สมัคร เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกสมัครประเภทที่ 2 การรับแบบโครงการ KMITL ONE เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาในลำดับที่ 6 – 7  ได้อีก 1 สาขาวิชาโดยไม่ต้องเสียค่าสมัครเพิ่ม 

👉  การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้สมัคร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

 

📝 คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัครสอบคัดเลือก

📝 คุณสมบัติของผู้สมัคร

👉 ประเภทที่ 1  การรับโครงการเรียนดี  

👉 ประเภทที่ 2  การรับโครงการ KMITL ONE 

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2566 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา มากกว่า 3.00 
 2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคสำคัญซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

📝 วิธีการสมัคร

 1. สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สำนักทะเบียนและประมวลผล)
 2. ชำระเงินจากค่าสมัคร ในอัตราค่าสมัคร จำนวน 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด พิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัคร ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ 
  • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)  

📝 กำหนดการรับ

📝 การสอบข้อเขียนคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ

🕘 เวลาและสถานที่สอบข้อเขียนจะประกาศให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

📣 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศเฉพาะสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกลำดับที่ 1 เท่านั้น 

📝 การสอบสัมภาษณ์

👉  สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 ตุลาคม  2566 

👉  เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

 1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักเรียน ใบขับขี่ 
 2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา) ซึ่งออกโดยสถานการศึกษา 
 3. Portfolio ของผู้สมัคร 

 

📝 การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

👉  ลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสิทธิ์ขาดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission

 

📝 การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

👉 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามกำหนดเวลาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission เพื่อแสดงความจำนงเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

📝 การตัดสิทธิ์

 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตในระบบของสถาบันฯ และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

 

 

📝 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • หลักสูตรลำดับที่ 1 – 5 ภาคการศึกษาละ 35,000  บาท    
 • หลักสูตรลำดับที่ 6 – 7 ภาคการศึกษาละ 20,000  บาท 

👉  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นตามประกาศรับสมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

👉  การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้สมัครสอบ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

 

⏰ สอบถามระบบการรับสมัคร (ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น.)

สอบถามระบบการรับสมัคร 

 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ☎ โทร: 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205

สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร และหลักสูตรปกติ

 • งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 • ☎ โทร: 02-329-8301 ต่อ 201 หรือ 082-986-1356 

 • Facebook: Undergraduate Academic Affairs, KMITL

 • อีเมล: ug_eng@kmitl.ac.th

 

 

📣 โครงการ สอวน.

📝 วัตถุประสงค์

👉  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านค่าย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

📝 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. ป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกเว้น นักศึกษาชาวต่างประเทศ
 2. เป็นผู้ถือสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
 5. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
 6. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 7. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยแและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสถาบันฯ ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 8. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และต้องไม่เป็นนักศึกษาของสถาบัน หรือผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

📣 จำนวนการรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

👉  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  จำนวนรับทุกสาขาวิชารวม  40  คน  โดยมีสาขาวิชาดังต่อไปนี้

📝 หลักสูตรทั่วไป

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า’
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
 9. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
 10. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 11. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 12. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 13. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ
 14. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ

📝 หลักสูตรนานาชาติ

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์  
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง  
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนิกส์
 9. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 10. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์  
 11. การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ  
 12. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 13. สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

📣 สาขาวิชาที่ได้รับการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

📝 หลักสูตรทั่วไป

 1. วิศวกรรมไฟฟ้า
 2. วิศวกรรมเคมี
 3. วิศวกรรมเครื่องกล
 4. วิศวกรรมโยธา
 5. วิศวกรรมอุตสาหการ
 6. วิศวกรรมขนส่งทางราง
 7. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย (อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรับรองหลักสูตร)
 8. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน (ยกเว้นแขนงออโตเมชัน)
 9. วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ (อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรับรองหลักสูตร)

📝 หลักสูตรนานาชาติ

 1. วิศวกรรมโยธา
 2. วิศวกรรมเคมี
 3. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์
 4. วิศวกรรมเครื่องกล
 5. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
 6. วิศวกรรมพลังงาน (อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรับรองหลักสูตร)

📝 คุณสมบัติของผู้สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.50
 2. เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ  สอว
  • 2.1) สาขาวิชาที่สามารถสมัครโดยผ่านค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง จากทั้งหมด 5 วิชา ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาคอมพิวเตอร์, วิชาเคมี, วิชาฟิสิกส์ และวิชาชีววิทยา
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
   • การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ
  • 2.2) สาขาวิชาที่สามารถสมัครโดยผ่านค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง จาก 4 วิชา ดังนี้   วิชาคณิตศาสตร์, วิชาคอมพิวเตอร์, วิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
  • 2.3) สาขาวิชาที่สามารถสมัครโดยผ่านค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง จาก 3 วิชา ดังนี้   วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ และ วิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย
   • สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • 2.4) สาขาวิชาที่สามารถสมัครโดยผ่านค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง จาก 2 วิชา ดังนี้    วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • 2.5) สาขาวิชาที่สามารถสมัครโดยผ่านค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง จาก 2 วิชา ดังนี้ วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาฟิสิกส์

   • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • 2.6) สาขาวิชาที่สามารถสมัครโดยผ่านค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง จาก 2 วิชา ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)

📝 กำหนดการต่าง ๆ

📲 ติดต่อสอบถาม : งานรับเข้าศึกษา โทร. 02-3298203 กด 3

📲 Facebook : Admission.KMITL

📝 วิธีการรับสมัคร

👉 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้พียง 1 คณะ 1 สาขาวิชาเท่านั้น 

👉 สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่าน  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

👉 ชำระผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ)                     

👉 ยกเว้น   คณะ/วิทยาลัย ที่ไม่มีอัตราค่าสมัคร ไม่ต้องชำระเงิน

📝 อัตราค่าสมัครสอบ

📝 เอกสารประกอบการสมัคร

 1. พิมพ์ใบสมัคร และดาวน์โหลดจาก  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (คะแนนเฉลี่ยสะสมตามคุณสมบัติของแต่ละคณะ/วิทยาลัยกำหนด)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาใบประกาศนียบัตรจากค่าย สอวน. หรือ ประกาศนียบัตรจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
 5. เอกสารอื่น ๆ   ถ้ามี  

 ยกเว้น  ถ้ามี  Portfolio    ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ

👉 ให้ผู้สมัคร สามารถเลือกวิธีการส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ 2 วิธี คือ

 1. ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง (เว้นวันหยุดราชการ) ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

👉 โดยจัดส่งเอกสารการสมัครตาม ข้อ  4.1 – 4.5  ได้ตั้งแต่ วันที่ …………………………………………… และจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ในวันที่  ……………………….  เป็นวันสุดท้ายของการหมดเขตการส่งเอกสาร

📝 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

👉 ตัดติดหน้าซองได้

📝 วิธีการคัดเลือก

👉 สอบสัมภาษณ์ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะ/วิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

📝 การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

👉 ผู้ผ่านการคัดเลือกในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ตั้งแต่วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่ดำเนินการตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

📝 การชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา

👉 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ตามประกาศสถาบันฯ    เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555  เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

👉 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

👉 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

📝 การตัดสิทธิ์

 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์  Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตในระบบของสถาบันฯ และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

📝 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

👉 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ตลอดหลักสูตร  ดังนี้

👉 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาลำดับที่ 1 – 13 ภาคการศึกษาละ   25,000  บาท
 • สาขาวิชาลำดับที่ 14 ภาคการศึกษาละ   37,000  บาท
 • สาขาวิชาลำดับที่ 15 – 26 ภาคการศึกษาละ  90,000  บาท
 • สาขาวิชาลำดับที่ 27 ภาคการศึกษาละ 120,000  บาท

👉  หมายเหตุ : วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มีค่าธรรมเนียมการศึกษา 72,000 บาท/ภาคการศึกษาและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 48,000 บาท/ภาคการศึกษา (ค่าอุดหนุนการศึกษาสำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) รวมเป็นเงิน 120,000 บาท/ภาคการศึกษา

📣 Announcement Direct Admissions

📝 International Students

👉 School of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang invites qualified applicants to apply for admissions to the School of Engineering in 4 years Bachelor’s Degree Programs, 5 years Unified Bachelor’s & Master’s Degree Program (KMITL – AIT), 5 years Unified Bachelor’s & Master’s Degree Program (KMITL – CMKL) for Academic Year 2024 (beginning in August 2024), and 4 years and 5 years Unified Bachelor’s & Master’s Degree Program (KMITL – NIDA).This round of admissions is opened to all applicants with excellent academic backgrounds. Selection of qualified candidates is based on the applicant’s academic records, standardized test scores, and English proficiency test results, along with a personal statement, letters of recommendation, past academic activities, the interview and other supplementary documents.

📝 Programs and Number of Acceptances

👉 Selection Procedure:

 1. You may apply up to a maximum of 3 programs choices as listed in 1.1. Direct Admissions 1-1(Earl Round): 4 years Bachelor’s Degree Programs. Specify the ranking when considering the application
 2. (Optional) After you have completely applied to program 1.1 and paid for the application fee payment, you may apply to the lists of 1.2 or 1.3 Direct Admissions 1-1 (Early Round): 5 years Unified Bachelor’s & Master’s Degree Program KMITL – AIT or KMITL – CMKL.

📝 Direct Admissions 1-1 (Early Round) : 4 years Bachelor's Degree Programs

👉 This is a minimum target number of accepted students for academic year 2024.

👉 Remark: *The minimum number of accepted applicants may subject to change if candidates’ qualification does not meet the programs’ minimum requirements.

 

📝 Direct Admissions 1-1 (Early Round) : 5 years Unified Bachelor's & Master's Degree Program (KMITL - AIT)

👉 Students will spend the first seven (7)semesters (3.5 years) at KMITL for bachelor courses, and do the 8th semester of Bachelor Capstone Projects at Asian Institute of Technology (AIT), while at the same time do the Master’s program at AIT, credits earned from which will be transferred to the bachelor’s degree, students will have the opportunity to complete the master program in 3 semesters and 1 intersemester (1.5 years).

📝 Direct Admissions 1-1 (Early Round) : 5 years Unified Bachelor's & Master's Degree Program (KMITL- CMKL)

👉 Students will spend the first 6 semesters (3 years) at KMITL for bachelor courses, and do the 7th – 8th semester of Bachelor Capstone Projects at CMKL University (CMKL)and School of Engineering,King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)to graduate with a Bachelor’s degree at the end of Year 4 at KMITL. The coursework of Master’s Degree will start from 7th semester and finish with a Master’s degree at the end of Year 5.

📣 Application Requirements

** Applicants must be international students (non-holders of Thai passport) **

📝 Bachelor's Requirements (Based on KMITL)

📌  Educational background

👉 The applicant must satisfy at least one of the following requirements:

 1. Graduated or studying in Matthayom 6.
 2. Graduated in qualification equivalent to Matthayom 6 as approved by the Ministry of Education. (The applicants who submit this educational background, please contact SIIE office.)
 3. Graduated or studying at an accredited college or higher-education institution in Thailand or aboard

👉 The applicant must provide an official final transcript and their official high school diplomas and/or certificates of completion from their school before the start of Academic Year 2024.

📌  Academics Record

👉 The applicant should submit at least one of the following standardized test results and obtain a score which meet the minimum requirements as specified below:

👉 Remark: *The applicants for Financial Engineering and Software Engineering are required to meet one of these additional requirements.

 • SAT or GSAT Math score of 600 or higher
 • or SAT subject test Math Level 1 or Math Level 2 score of 600 or higher
 • or ACT Math score of 23 or higher
 • or IB Diploma score for a subject in Mathematics with a score of 5 or higher
 • or AP test for a subject in Mathematics with a score of 4 or higher
 • or A-Level or AS-Level for a subject in Mathematics with grade B or above
 • or A-Level Mathematics 1 (TCAS) with a score of 30 or higher
 • or Cumulative GPA of all Math subjects in high school at least 3 out of 4 (or equivalent)

👉 For Software Engineering Certificate provided by School of Engineering – KMITL*can not*be used as a substitution of any standardized test results, however it can be submitted for consideration as additional document.

📌  Language Requirement (for non-native English speakers)

👉 The applicant should submit at least one of the following English proficiency Test scores and obtain a score which meets the minimum requirement specified below:

👉 Remark: 

 1. Applicants who have an English proficiency score meeting with minimum or over requirement can be admitted without conditions (The score has to be valid not more than 2 years from the date of application deadline).
 2. Applicants who do not submit any English proficiency test score or have lower than the required can be conditionally accepted by enrolling in additional English as a Second Language (ESL) courses at KMITL in the first semester.

📌  Personal Statement

👉 Please write an essay (500 words or fewer) that demonstrates your ability to communicate your thoughts and your related experience in the field of study.

📌 Two Recommendation Letters

👉 The applicant should upload PDFs or JPG snapshots of the letters of recommendation from your advisors or teachers.

📝 Master's Requirements

👉 Recruited students are not guaranteed to be admitted to Unified Programs unless the requirements in section 2.2 are met. Those who are not admitted may continue their study in their Bachelor’s program but will not be eligible for a Master’s degree.

📌  Master’s Requirements (Based on AIT) Decision of admission will be made by the end of 7th semester.

👉 Required Documents

 • Transcripts or Grades Certificates 6 semesters from Bachelor ‘s Degree at KMITL
 • Minimum Cumulative GPA of 2.75 on the scale of 4.0 or Grade B or 65% above
 •  Recommendation Letter from KMITL
 •  English Test Result

8

*** The score has to be within 2 years before the date of application deadline.

 • Health Certificate issued by KMITL, medical officers or KMITL accredited physicians
 • Copy of passport

📌  Master’s Requirements (Based on CMKL) Decision of admission will be made by the end of 5th semester.

👉 At the end of the 5th Semester, the student is required to provide all the necessary documents, satisfy the English language requirements, and follow the admission procedure set out by CMKL (https://eic.cmkl.ac.th/admission).CMKL will evaluate the application and determine whether the student is provisionally admitted to the Master’s program the student has applied for.

📣 Application Requirements

📝 Details

📣 Application Submission

📝 Step 1:

👉 Applicants must apply via online application system https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ( User guidance for application system https://drive.google.com/file/d/1DHWVayEjQtMde8hHcDTYHe3XzEyNZTta/view?usp=sharing )

📝 Step 2:

👉 Applicants must upload all necessary documents as the following in one pdf file (up to 4MB in size) to online application system with subject filename as Name of program No.1 youselected_Application ID_Full Name (e.g. Biomedical Engineering_12345_Tittita Keawchu).

 1. Your application form
 2. A photocopy of the applicant’s national identification card or passport
 3. Academic Records – High School Transcript, SAT, ACT, IB etc.
 4. English Proficiency Test score – IELTS, TOEFL etc.
 5. Two recommendation letters from teachers or supervisors.
 6. Personal Statement
 7. Portfolios Achievements (optional)
 8. Placement test results (optional): submit available AP, IB Higher Level, A-Level, or any grade 12 equivalent placement test results. The policy and criteria for placement credits will be determined prior to the applicant’s enrollment.
 9. Certificate in any academic activities provided by School of Engineering –KMITL (optional)

📣 Tuition Fees and Enrollment Confirmation

📝 The tuition fees for Bachelor's degree programs in Academic Year 2024 are as follows

* For those programs doubling degrees with other, the tuition fees may be different.

** The fees for Financial Engineering program comprise of the tuition fee of 72,000 THB/Semester and the supplemental fee of 48,000 THB/Semester, which sum up to 120,000 THB/Semester.

📝 The tuition fees for Master's degree programs

👉 Tuition fees are subject to change according to AIT and CMKL policies. Scholarships may be applied.

👉 The tuition fees for Master’s program at AIT Student is required to pay the tuition fee directly to AIT during 8th – 10th semester. at the rate of 540,000 THB (covering tuition fees for capstone project, registration and credit).

👉 The tuition fees for Master’s program at CMKL Student is required to pay the tuition fee to CMKL at the subsidized rate of 90,000 THB/semester in Year 4 and 185,000 THB for each semester in Year 5.The students will also be required to pay additional required fees directly with CMKL.

📣 Scholarships

📝 Academic Excellence Freshmen Scholarship

👉 Academic Excellence Freshmen Scholarship is offered to applicants with excellent academic performances to pursue their undergraduate education in the international programs, the School of Engineering at KMITL. The scholarship will be granted to 1st year students with exceptional academic records.

👉 Minimum Academic requirements:

 • Achieved SAT General test composite score of at least 85 world percentiles
 • Achieved TOEFL score of at least 550 (paper-based)or 213 (CBT), or 79 (IBT), or Achieve IELTS score of at least 6.0.

📣 Contact Information

📝 Additional information of Admissions

👉 For additional information of Admissions, please contact SIIE office, Faculty of Engineering, KMITL

📝 More details in each program

👉 For more details in each program, directly contact our Program Directors:

📲 Biomedical Engineering

 • Phone +66(0)834497543
 • Contact person: Prof. Dr. Chuchart Pintavirooj
 • Email : chuchart.pi@kmitl.ac.th
 • Website: https://bme.kmitl.ac.th/

📲 Chemical Engineering

 • Phone: +66(0)23298360
 • Mobile phone +66(0)623727170
 • Contact person: Asst.Prof.Dr. Tachanun Samarnmoon
 • Facebook: https://www.facebook.com/chekmitl
 • Email: tachanun.sa@

📲 Civil Engineering

📲 Computer Engineering

📲 Electrical Engineering (Electrical Power major)

 • Phone: +66(0)934747468
 • Contact person: Asst.Prof.Dr. Teeraphol Phongphowiwat
 • Email: teeraphol.ph@kmitl.ac.th

📲 Electrical Engineering (Mechatronics majo

📲 Energy Engineering

📲 Engineering Management and Entrepreneurship

 • Contact person: Assoc.Prof.Dr. Nunthawath Charusrojthanadeeh
 • Email : wibool.wu@kmitl.ac.th

📲 Financial Engineering

📲 Industrial Engineering and Logistics Management

📲 Mechanical Engineerin

 • Contact person: Dr. Akapot Tantrapiwat
 • Email:akapot.ta@kmitl.ac.th

📲 Robotics & AI Engineering 

📲 Software Engineering 

📝 More details in Asian Institute of Technology (AIT),

👉 For more details in Asian Institute of Technology (AIT), please directly contact AIT:

📝 More details in CMKL University (CMKL)

👉 For more details in CMKL University (CMKL) and School of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), please directly contact CMKL:

 • Contact person: Gunyootapong Nopakun
 • email: gunyootapong@cmkl.ac.th
 • website: tci.cmkl.ac.th
 • email: tci@cmkl.ac.th

📣 Special Track Programs

📝 International Programs

👉 These are the list of special track programs provided by School of Engineering (International Programs), KMITL. Our various joint degree programs with university partners will let you studying in two different programs and graduate with two independent degrees to gain in-depth knowledge and develop your applicable skills in two disciplines. Moreover, you will enjoy a once in a lifetime opportunity to study abroad and get the opportunities to win in the ever rapid global competitiveness.

** Remark **

 1. Applicants who are interested to join those special track programs above, please directly contact us via siie-admission@kmitl.ac.th
 2. More our joint degree programs will be lunched soon.