รักษาการแทน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

01 อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รักษาการแทน รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

02 วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์
05 อุมา สีบุญเรือง
03 สิทธิพร พิมพ์สกุล
06 สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์
04 วิศรุต ศรีรัตนะ
07 เปลี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์

รักษาการแทน ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

08 พีรวุฒิ ยุทธโกวิท
11 ชมพูนุท จินจาคาม
14 ธีรพงศ์ ผลโพธิ์
09 พิกุลแก้ว ตังติสานนท์
12 ปิยะนาถ สมมณี
10 วรีสา ชูวัฒนกูล
13 ภาสุ พูนภักดี

รักษาการแทน หัวหน้าศูนย์/ผู้อำนวยการ

15 นวภัทรา หนูนาค
16 เชาวลิต หามนตรี
17 พจน์ สละชีพ