สารคณบดี

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลผลิตที่พวกเราทั้งคณาจารย์และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จในครั้งนี้ บัณฑิตวิศวลาดกระบังทุกคนเป็นความภาคภูมิใจของเรา ทุกคนเป็นความหวังที่จะไปสรรค์สร้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ขอให้บัณฑิตทุกคนยึดมั่นในอัตลักษณ์ของเราคือ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวส่งเสริมให้บัณฑิตทุกคนประสพผลสำเร็จในชีวิต มีความเจริญก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว และสถาบันฯ ของเราต่อไป สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้บัณฑิตทุกคนมีคือ ความมีวินัยจะทำให้บัณฑิตทุกคนมีความงามพร้อมเป็นที่รักใคร่ของทุกคน

ผมเชื่อว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นชีวิตของบัณฑิตของทุกคน ทุกคนยังต้องพบกับสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งคงต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นถ้าเรารู้จักนำมาใช้ให้ถูกจังหวะเวลา ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น ขอให้ทุกคนมีสติในการเผชิญหน้ากับปัญหาทั้งปวง ขอให้ทุกคนมีความอดทน มีความมุ่งมั่น มีความหวัง มีศรัทธาในการสร้างความดี สร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับครอบครัวตนเองกับคนรอบข้าง และต่อประเทศชาติของเรา ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีความสุขสมหวังตลอดไป