หัวหน้าภาควิชา

32-เกียงไกร-สุขสุด
19-ทรงชัย--วีระทวีมาศ
22-อาจารย์วิบูลย์--พร้อมพานิชย์
25-ดร.พลชัย--โชติปรายนกุล
30-ดร.ภูมิ--คงห้วยรอบ
28-ดร.สรินพร--วิสิฐสัทธาพงศ์-
31-ดร.ชลิดา-อู่ตะเภา
23-ดร.สมภพ-ผลไม้
26-ดร.เจษฎา---ชัยโฉม
18-ดร.เวธิต--ภาคย์พิสุทธิ์
21-ดร.เอกพจน์--ตันตราภิวัฒน์
24-ดร.อภินันท์--นัมคณิสรณ์
27-ดร.จิราพร--ศรีภิญโญวณิชย์จงยิ่งเจริญ