คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

A-Dean3

รองคณบดี อาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์

B1-ดร.อุมา-สีบุญเรือง
AA03 เปี่ยมภูมิ  สฤกพฤกษ์

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

AA04 อนรรฆพล แสนทน
AA07 ดร.กนกนุช  ทรงสุวรรณกิจ
AA05 ดร.วรีสา  ชูวัฒนกูล
AA08 ดร.ดร.สมภพ ผลไม้
AA06 ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

AA09 ดร.ธัชนันต์  สมานมูลย์
AA12 ดร.ณัฐวุฒิ เรืองตระกูล
AA15 ธนวิชญ์  อนุวงศ์พินิจ
AA10 ดร.สุตาภัทร  แคว้นเขาเม็ง
AA13 ดร.พินิช ธนชัยโชคศิริกุล
AA11 ดร.สุวารี ชาญกิจมั่นคง
AA14 ดร.กษม ศรีรัศมี

ผู้อำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

AA16 พิมพ์ประไพ ไทยเนียม
AA17 ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
E3-ดร.ปุณยวีร์--ฉายศิริ