อ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านสหกิจศึกษา