รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี กำกับดูแลรับผิดชอบงานการเงิน และบัญชีและงานวิเทศสัมพันธ์