รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดี กำกับดูแลงานวิเทศและองค์กรสัมพันธ์, งานการเงินและบัญชี