รศ.ดร.วิศรุต ศรีรัตนะ รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป