ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านแผนงานและกลยุทธ์